20160224_152956-1

Andrea Huťková

Vyštudovala som magisterské štúdium na manažmente UK v Bratislave a mám za sebou aj 1 semester umenia a literatúry na La Sorbonne v Paríži. Počas života som mala možnosť dlhodobejšie žiť v Kanade, Francúzsku a Austrálii. Mám rada život, slobodu a pravdu. Tanec, spev a kreativita sú mojou každodennou súčasťou. Rada sa učím a zdokonaľujem svoj životný priestor. Zastávam heslo – menej slov a viac činov. Momentálne som matkou 3 detí. Narodením svojich detí som pocítila obrovskú potrebu byť pri nich každodenne a zdieľať s nimi všetky radosti a starosti. Som zástancom kontaktného a prirodzeného rodičovstva s dôrazom na rešpekt a lásku. Cez vlastné deti som sa dostala k intuitívnej pedagogiky a k alternatívnemu vzdelávaniu. Veľmi veľa mi dané štúdium dalo a preto určite plánujem pokračovať v sebavzdelávaní a osobnom rozvoji.

Kurzy:

  • 3-ročné WALDORFSKÉ vzdelávanie pre základnú školu (2014 – 2017)
  • víkendový zážitkový seminár INTUITÍVNEJ PEAGOGIKY s Petrom Živým (leto 2015)
  • základný MONTESSORI výcvik (2010)
  • kurz bubnovania na bongo u Tierryho (2009-2010)

Dlhodobo som sa venovala volejbalu, synchronizovanému plávaniu a spevu v speváckom zbore.

 

 

20160224_135724

Eva Maslíková

Som učiteľkou, manželkou a matkou. Materstvo mi otvorilo doposiaľ nepoznané dvere do krásneho, čistého a objavného sveta detí. Práca s nimi ma vždy bavila, keď som sa však stala mamou, práca s deťmi napĺňa moje srdce po okraj. S 2-ročným synom sa usilujeme o prirodzené, kontaktné rodičovstvo, spoločne sme zvládli bezplienkovú komunikačnú metódu, spolu na ľudovú nôtu lektorujeme naše hudobné kurzy .

Hudba ma sprevádzala od malička, mojou túžbou ju bolo vyštudovať, vedieť si zahrať pre radosť a podeliť sa so svojou hudobnou skúsenosťou ďalej.

Reálnym krokom k splneniu môjho sna bolo štúdium na Strednej pedagogickej škole J. Kollára v Turčianskych Tepliciach v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Stala som sa učiteľkou v MŠ a vychovávateľkou so špecializáciou na hudobnú výchovu. Po strednej škole som sa naďalej venovala hudbe a ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore magisterského štúdia všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–12. ročník s aprobáciou hudobná výchova (husle) – slovenský jazyk a literatúra.

Hudobne a literárne som odchovaná na slovenských ľudových piesňach, povedačkách, riekankách, na rôznorodých slovenských ľudových a zvukových hračkách a na našom slovenskom a slovesnom ľudovom bohatstve, ktoré hrdo šírim okolo seba. Na husliach som hrávala v rôznych folklórnych súboroch (DFS Kelčovan, FS Kysučan, FS Ponitran), však neostala mi cudzia ani orchestrálna hra, vážna hudba i spev.

Pred materskou dovolenkou som mala za sebou 8-ročnú učiteľskú prax, hudobno – jazykové skúsenosti som zbierala v MŠ, školskom klube, v škole pre telesne postihnutých, v ZŠ, SŠ i ZUŠ.

Už počas štúdia na VŠ ma lákalo hudobné vzdelávanie sa v duchu prirodzeného detského vývinu vychádzajúce z dychu človeka, tepu srdca a jeho prirodzeného telesného rytmu. Zoznámila som sa s metódou, ktorú založil hudobný skladateľ a pedagóg Carl Orff – tzv. Orff Schulwerk. Metóda prepája na rytmickom podklade verbálnu, vokálnu a inštrumentálnu zložku s pohybom, formy elementárnej improvizácie – pohyb, reč, hra na telo – smerujú k improvizácii na hudobných nástrojoch.

Neskôr som sa dostala k poznávaniu intuitívnej pedagogiky, k alternatívnemu vzdelávaniu i k štúdiu muzikoterapie. Veľmi ma bavia a pokračujem v sebavzdelávaní naďalej.

 

Absolvovala som:

PF UKF v Nitre (Hv – Sj)

SPgŠ J. Kollára v Turčianskych Tepliciach (vychovávateľstvo – učiteľstvo pre MŠ)

a niekoľko muzikoterapeutických kurzovodborných seminárov:

Osloviť s otázkami ma môžete i e-mailom na muzikohrajky@gmail.com

 

 

Barbora2

Barbora Ráčková

Vyštudovala som Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Študovala som grafiku, maľbu a nakoniec som skončila odbor multimédií. Takže som sa naučila pracovať rôznymi technikami a médiami, ale hlavne mi išlo o materiál a kreatívny prístup. Po skončení školy som sa narodila ako mamina a predo mnou sa rozprestrel úplne nový svet. Aby som mohla začať vychovávať svoje dieťa, potrebovala som pochopiť seba a svet, do ktorého ho vnášam, a tu som zistila, že mi spôsob, ako sa to okolo mňa robí, nedáva zmysel. A tak som hľadala iný, pre mňa nový. Dopracovala som sa k niečomu, čomu sa u nás hovorí aj kontaktné rodičovstvo. Byť nablízku svojim deťom je pre mňa veľmi podstatné. A na to, aby som ich vedela aj viesť, potrebujem pochopiť detskú dušičku a bytosť. V tom mi pomáha a ma nesmierne inšpiruje waldorfská pedagogika, ktorú momentálne študujem. Našla som sa, v lesnej škôlke, obklopená detičkami, ktoré som si veľmi obľúbila, ktoré ma toho veľmi veľa naučili a ja ich za to učím, to, čo viem ja, a to je výtvarná práca s rôznymi materiálmi a technikami. A táto práca ma napĺňa obrovskou radosťou a zmyslom.

 

 

Robo

Robo Péter

Narodil som sa v Bratislave v roku 1978. Od roku 1999 som šťastne ženatý. S manželkou máme štyri deti- dve dcéry (13, 8) a dvoch synov (12, 10). Od malička sa zaujímam o prírodu a inklinujem k umeniu. Za svoju prioritu považujem rodinu a rodinný život, pričom preferujem životný štýl veselej, dobrovoľnej skromnosti. Naše deti sú od začiatku tohoto školského roka vzdelávané doma, takže sa zaujímam o rôzne formy pedagogiky a venujem sa samovzdelávaniu v tejto oblasti. Zúčastnil som sa niekoľkých seminárov a stretnutí zameraných na vzdelávanie, prácu s deťmi a výchovu. Prácu a komunikáciu s deťmi považujem za svoju prirodzenosť otca rodiny, ktorý sa aktívne podieľal na starostlivosti o svoje deti. K deťom všeobecne mám veľmi kladný vzťah, rovnako ako ku prírode, takže práca v lesnej škôlke ma veľmi teší, baví a vnútorne napĺňa. Za najväčšie ocenenie mojej práce považujem výrok malého Jonáška- chlapčeka z našej škôlky, ktorý mi raz po mojej dlhšej neprítomnosti povedal: „Robo, ja ťa lúbim, aj keď tu nie si.“